+ สาขาวิชาเคมี
+ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
+ สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
+ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
+ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
+ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
+ สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
+ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

+ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
+ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

+ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

+ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)